Regulamin Programu Poleceń „500 złotych za polecenie”

(dalej jako REGULAMIN)

 

 

§1 [Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady udziału w Programie Poleceń prowadzonym pod nazwą „500 złotych za polecenie”, którego celem jest promowanie usług Organizatora.
 2. Organizatorem Programu Poleceń „500 zł za polecenie!” (zwanego dalej „Programem”) jest TopSky Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 7-9, 54-156 Wrocław, NIP: 8943153388, REGON: 385940970, wpisaną do KRS pod nr: 0000838534 (zwana dalej: Organizatorem, zwana dalej: TopSky).
 3. Do zadań Organizatora należy sprawowanie nadzoru, czy w związku z trwaniem Programu Poleceń nie zachodzi zagrożenie wystąpienia konfliktu interesów Organizatora z pracownikami Spółki TopSky Sp. z o.o., a także Uczestnikami Programu.
 4. Program Poleceń nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 nr 201 poz. 1540).

 

§2 [Miejsce i czas trwania programu]

 1. Program Poleceń odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Program ma charakter ciągły i trwa od 25.01.2021 roku do odwołania (rezygnacji) przez TopSky.
 3. TopSky może odwołać Program w każdym czasie i z tego tytułu Uczestnikom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem TopSky.
 4. O terminie zakończenia programu TopSky poinformuje na 3 dni przed zakończeniem Programu na stronie internetowej TopSky www.topsky.pl

 

§3 [Definicje]

 1. Uczestnik – biorąca udział w Programie Poleceń osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, polską rezydencję podatkową oraz pełną zdolność do czynności prawnych, która skutecznie poleciła usługi Organizatora i spełniła łącznie poniższe warunki:
 2. Wypełnił/a i podpisał/a u jednego z Doradców Energetycznych firmy TopSky  wszystkie części Formularza Zgłoszeniowego z jednoczesną akceptacją Regulaminu i not prawnych.
 3. Uzyskał/a zgodę od osoby Poleconej, którego Uczestnik poleca w ramach „500 zł za polecenie” na udostępnienie i przetwarzanie jego danych osobowych dla Organizatora Programu – TopSky Sp. z o.o.;
 4. Podał/a w Formularzu Zgłoszeniowym nr konta, prowadzonego w złotych, na które ma zostać wypłacona nagroda i do dnia wypłaty nagrody jest posiadaczem wskazanego konta;
 5. Nie jest pracownikiem, współpracownikiem, zleceniobiorcom ani wykonawcą Organizatora.
 6. Klient – osoba fizyczna, która zawarła z TopSky umowę sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej, która to umowa została w całości na jego rzecz skutecznie wykonana i zrealizowana.
 7. Organizator – firma TopSky Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
 8. Usługa – oferowana przez TopSky instalacja fotowoltaiczna.
 9. Umowa – umowa sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej zawarta pomiędzy Klientem a TopSky Sp. z o.o.
 10. Formularz – Formularz Zgłoszeniowy dostępny u wszystkich Doradców Energetycznych firmy TopSky Sp. z o.o., poprzez który Uczestnik zgłasza swój udział
  w Programie, uzupełnia swoje dane oraz dane osoby Poleconej, gdzie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz oświadcza, że uzyskał zgodę na przetwarzanie danych od Osoby Poleconej.
 11. Osoba Polecona – konsument lub przedsiębiorca, któremu Uczestnik zarekomendował usługę instalacji fotowoltaicznej oferowaną przez TopSky Sp. z o.o. poprzez Polecenie, której dane Uczestnik podał w Formularzu Zgłoszeniowym, która jest uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej
  z TopSky Sp. z o.o.
 12. Polecenie – polecenie usługi Organizatora Osobie Poleconej przez Uczestnika.
 13. Skuteczne Polecenie – przekazanie do TopSky Sp. z o.o. przez Uczestnika za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego wraz ze wskazaniem danych kontaktowych jednej Osoby Poleconej, w następstwie której Osoba Polecona zawrze z Organizatorem umowę sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej, która zostanie w całości skutecznie wykonana i zrealizowana.
 14. Nagroda – wartość pieniężna wyrażona w polskich złotych, przekazywana Uczestnikowi za każde Skuteczne Polecenie, płatna przez Organizatora na rzecz Uczestnika w formie przelewu na numer rachunku bankowego wskazany przez Uczestnika podczas wypełniania Formularza Zgłoszeniowego. Nagroda może podlegać zwrotowi na rzecz Organizatora albo zostać wstrzymana lub anulowana przez TopSky w przypadkach wskazanych w Regulaminie.

 

§4 [Uczestnicy]

 1. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do Programu Rekomendacji zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 2. Przystąpienie do Programu Poleceń jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W Programie Poleceń nie mogą brać udziału Pracownicy/Współpracownicy/Zleceniobiorcy/Wykonawcy Organizatora jak również członkowie ich rodzin (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo).

 

§5 [Zasady Programu Poleceń]

 1. Program Rekomendacji jest prowadzony pod nazwą „500 zł za polecenie”.
 2. Program Poleceń ma na celu promowanie oraz zwiększenie atrakcyjności usług Organizatora.
 3. Udział w Programie Poleceń umożliwia Polecającym uzyskanie nagrody pieniężnej (zwana dalej: „Nagrodą”) za skuteczne zarekomendowanie nowym klientom usług Organizatora, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Podstawowym warunkiem przyznania nagrody (premii) pieniężnej jest zakup usług oferowanych przez Organizatora. Przyznawana uczestnikom Programu Poleceń nagroda (premia) pieniężna jest ściśle powiązana ze sprzedażą (sprzedaż premiowa).
 5. Polecający może dokonać Poleceń wielokrotnie, przy czym każde Polecenie musi dotyczyć innej Osoby.
 6. Po spełnieniu warunków opisanych poniżej, Polecającemu zostanie przyznana nagroda pieniężna w kwocie 500,00zł wypłacana na zasadach art. 21 ust 1 pkt. 68 ustawy o PIT.
 7. W celu skorzystania z Programu Poleceń, Uczestnik, przy użyciu formularza dostępnego u Doradców Energetycznych skutecznie poleca nowemu klientowi usługi Organizatora.
 8. Polecenie jest skuteczne, jeżeli spełnione zostaną łącznie poniższe warunki:
 9. Uczestnik w okresie obowiązywania Programu Poleceń wypełni Formularz Zgłoszeniowy dostępny u każdego Doradcy Energetycznego firmy TopSky Sp. z o.o. wypełniając w nim prawidłowo wszystkie niezbędne dane wskazane w Formularzu Zgłoszeniowym oraz złoży na nim własnoręczny, czytelny podpis,
 10. Doradca lub Uczestnik wyśle skan formularza na adres e-mail: biuro@topsky.pl
  w okresie trwania Programu Poleceń,
 11. Klient wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym, skorzysta z usług Organizatora, tj. zawrze Umowę sprzedaży i montażu Instalacji Fotowoltaicznej z Organizatorem, która to umowa zostanie w całości na jego rzecz skutecznie wykonana i zrealizowana.
 12. Dane osoby poleconej nie mogą znajdować się w bazie danych Organizatora przed dniem przystąpienia do Programu Poleceń, tj. złożeniem Formularza Zgłoszeniowego.
 13. Polecający nie jest odpowiedzialny za zawarcie Umowy pomiędzy Klientem
  a Organizatorem.

 

§6 [Zasady przyznania nagrody]

 1. Organizator po złożeniu przez Uczestnika prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oraz po spełnieniu warunków wskazanych w § 5 ust. 8, w terminie do 30 dni od dnia podpisania i wykonania przez TopSky umowy sprzedaży i montażu instalacji wypłaci nagrodę. Przez wykonanie umowy należy rozumieć zamontowanie instalacji fotowoltaicznej przez TopSky Sp. z o.o. i zapłatę całości ceny za usługę przez Osobę Poleconą.
 2. Nagroda pieniężna może być wypłacona tylko i wyłącznie na rachunek bankowy Polecającego uprzednio wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. Jeśli rachunek nie został wskazany nagroda nie zostanie wypłacona.
 3. Przysługujące uprawnienia do nagrody nie może być przeniesione przez Uczestnika na rzecz osoby trzeciej.
 4. W przypadku naruszenia przez Uczestnika obowiązków określonych w Regulaminie, Organizator może żądać zwrotu na rzecz TopSky przyznanej Uczestnikowi nagrody, albo może wstrzymać wypłatę przyznanej nagrody do czasu wyjaśnienia okoliczności naruszenia obowiązków, albo może anulować przyznaną nagrodę.

 

§7 [Reklamacje]

 1. Reklamacje dotyczące Programu Poleceń Uczestnik może składać na piśmie
  w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia podstawy do jej złożenia, poprzez przesłanie pocztą tradycyjną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub mailowo na: biuro@topsky.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika Programu, jak również opis podstaw reklamacji i podpis wnoszącego reklamację.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Organizatorowi. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie lub drogą elektroniczną. Decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nie wyłącza to uprawnień Uczestnika Programu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§8 [Prawa i obowiązki]

  1. W celu właściwego przeprowadzenia Programu, w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników oraz Osób Poleconych. Przetwarzanie danych Osób Polecanych oraz Uczestników Programu odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. Organizator może w każdym czasie wykluczyć Uczestnika z Programu,
   w przypadku:

   1. uzyskania lub otrzymania przez TopSky informacji
    o wykorzystywaniu przez Uczestnika Programu lub Formularza
    w sposób naruszający przepisy prawa lub godzący w dobre obyczaje czy powszechnie obowiązujące normy obyczajowe
    i społeczne;
   2. przekazywania przez Uczestnika do TopSky danych Osób Poleconych, którzy nie wyrazili zgody na ich uzyskanie przez Uczestnika lub którzy nie wyrazili zgody na ich przekazanie do Organizatora;
   3. przekazywania przez Uczestnika do TopSky danych Osób Poleconych, którzy nie istnieją, nie żyją lub których dane są
    w całości lub części nieprawdziwe;
   4. gdy istnieje uzasadnione podejrzenie o stosowanie przez Uczestnika nielegalnych praktyk rynkowych, w szczególności noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji zgodnie
    z ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.);
   5. gdy Uczestnik w trakcie wykonywania czynności w ramach udziału w Programie narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
   6. w innych przypadkach niewymienionych w pkt a)-e), związanych z naruszeniem przez Uczestnika obowiązków określonych
    w Regulaminie lub działań bądź zaniechań Uczestnika niezgodnych z celem Programu.
  3. Wykluczenie z Programu w przypadkach określonych w ust. 2 oznacza rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym przez Organizatora z Uczestnikiem stosunku uczestnictwa w Programie i związane jest to z obowiązkiem zwrotu przez Uczestnika otrzymanej Nagrody lub uprawnieniem Organizatora do anulowania przyznanych i niewypłaconych Uczestnikowi Nagród. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości TopSky oświadcza, że w sytuacjach określonych w ust. 2 Uczestnik zostanie pozbawiony prawa do otrzymania Nagrody, niezależnie od tego, czy spełni pozostałe warunki opisane w niniejszym Regulaminie.

 

§9 [Obowiązki i oświadczenia Uczestnika]

 1. Przekazywanie przez Uczestnika za pomocą Formularza danych osobowych
  (w szczególności danych kontaktowych) Osób Poleconych, którzy nie wyrazili zgody na ich przekazywanie jest zabronione. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność́ w przypadku przekazania do Organizatora danych osobowych (w szczególności danych kontaktowych) Osób Poleconych, którzy nie wyrazili zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników programu jest TopSky Sp. z o.o.
 3. Dane Uczestnika programu przetwarzane są na potrzeby realizacji Programu. Uczestnik dobrowolnie wyraża zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Programu. Uczestnik może wyrazić zgodę̨ na przesyłanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020 poz. 344).
 4. Uczestnik Programu nie może przesyłać w związku z Programem treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisu prawa lub Regulamin, treści naruszających chronione prawem dobra lub prawa osób trzecich oraz treści nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd , a dotyczące Programu, Organizatora, Umowy lub Usługi, pod rygorem wykluczenia przez TopSky Uczestnika z Programu na zasadach i ze skutkami określonymi w §8 ust. 3.
 5. Naruszenie przez Uczestników istotnych postanowień Regulaminu,
  a w szczególności podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych osobowych Uczestnika lub Osoby Poleconej, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Programie, upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Programu na zasadach i ze skutkami określonymi w §8 ust. 3.
 6. Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia TopSky o zmianie swoich danych do korespondencji (adres, telefon kontaktowy, adres e-mail) oraz danych do wypłaty nagrody, w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany, poprzez kontakt ze swoim Doradcą Energetycznym TopSky i ponowne wypełnienie Formularza podając zaktualizowane dane. Brak powiadomienia w sposób
  i w terminie określony w zdaniu pierwszym powoduje utratę przez Uczestnika jakichkolwiek roszczeń do TopSky z tytułu wypłaty nagrody.

 

§10 [Postanowienia końcowe]

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej na 3 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 2. Wzór Formularza Zgłoszeniowego niezbędnego do dokonania skutecznego polecenia jest dostępny u wszystkich Doradców Energetycznych firmy TopSky Sp. z o.o.
 3. W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie przez Uczestników Programu, o dotrzymaniu wszelkich terminów decydować będzie data nadania pisma.
 4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora, tj.: topsky.pl
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przystąpienia do niniejszego Programu Poleceń z powodów technicznych bądź organizacyjnych w szczególności związanych z utrudnieniami w działaniu stron internetowych Organizatora.
 6. Wszelką korespondencję do Organizatora dotyczącą niniejszego Programu należy kierować na adres:

TopSky Sp. z o.o. ul. Stargardzka 7-9, 54-156 Wrocław lub mailowo na: biuro@topsky.pl

 1. Treści zawarte w nocie promocyjnej mają charakter informacyjny. Pełne zasady Programu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy.